• Twitter
 • Twitter
 • Facebook
 • RSS

Senin, 22 Februari 2010

TotakaTOTAKA
00-/00-/00-/000 = 12

1. Sashiwimba haneng gati mesi banyu,
Ndanasing suci nirmala mesi wulan,
Iwa mangkana rakwa kiteng kadadin,
Ring angambeki yoga kiteng sakala.


Sakadi lawat bulane sane wenten ring jun ne madaging toya.
Sakewanten wantah sane hening tanpateleteh kewanten madaging lawat bulan.
Sakadi punika paduka Bhatara ring salwir panumadyane.
Ring sang ngincapang yoga paduka Bhatara pikanten nyakala.


2. Katemunta mareka si tan katemu,
Kahidepta mareka si tan kahidep,
Kawenangta mareka si tan kawenang,
Paramarta siwa twa nira warana.


Siddha kapanggih Bhatara sane tan nahenin kapanggih.
Kahuningin Bhatara sane tan nahenin kahuningin.
Kapikolihang Bhatara sane tan nahen kapikolihang,
Katatwan siwane sane mautama tan katawengan.

Minggu, 21 Februari 2010

Geguritan Watugunung (versi buku saku)S I N O M

1. Pamiarsa wangiang tityang
Nyanggra rerahinan lwih
Saraswati wastan dina
Ngiring sanggra antuk gending
Sang Watugunung kagurit
Sadurung gitane katur
Swasti astu ‘ggen pamungkah
Mogi sweca Hyang Kawi
Ngicen suluh
Ngulati kertan kauripan

-1-

Inggih, para pamiarsa sane wangiang tityang ring manah
Sane mangkin ngiring sareng sareng nyanggra rerahinan mahotama puniki
Inggih punika rerahinan Saraswati wastannyane
Sane mangkin iring tityang ngiring sanggra rahina suci puniki antuk gegitan
Gita sane jagi katur mamurda Sang Watugunung
Nanging sadurung gita puniki lanturang tityang
Maka pamungkah atur tityang ngaturang pangastungkara “ om Swastyastu”
Dumogi Ida Sang Hyang Parama Kawi Asung Krta Waranugraha ring iraga sareng sinamian
Tur taler mapica suluh ring damuh sareng sami
Suluh punika anggen ngulati kakertan kahuripan ring jagate.


-2-

2. Sang Watugunung carita
Sakti ten wenten nyamenin
Ratu sami manyadpada
Metu sumbung maring ati
Manungkasin sastra dresti
Sane mangkin watugunung
Ngungsi jagat kunda dwipa
Diah Sinta madeg pati
Jegeg ayu
Kadi Hyang Ratih sekala.

-3-

Inggih para pamiarsa caritayang tityang sane mangkin indik kawentenan Ida Sang Watugung’
Ida Sang Watugunung kalintang sakti nenten wenten nyamen pada’
Para ratune sami jerih tur nungkul ring Ida Sang Watugunung’
Punika mawinan metu raris sumbung kayun idane’
Ida pangkah nungkasin satra agama lan drestane’
Inggih gelisan carita sane mangkin pidabdab Ida Sang Watugunung’
Ida sane mangkin lungha ke jagat Kundadwipa’
Irika ring jagat Kundadwipa madeg agung ida Ni Diah Dewi Sinta’
Ida Diah Dewi Sinta kalintang jegeg ngulangunin’
Yang nirgamayang tityang ida sekala minekadi Hyang Ratih.


-4-

3. Dewi Sinta alus ngucap
Watugunung tembe prapti
Napi wenten ne arsayang ?
Watugunung gelis nyawis
Beli sungkan buduh paling
Maring adi beli nglungsur
Dong icen ja beli tamba
Adi anggen beli rabi
Pang ten kantun
Beli buduh tambis padem.

-5-

Ida Diah Dewi Sinta raris nyanggra sapengrawuh Ida Sang Watugunung tur mangucap alus banban’
Uduh…….Watugunung dados tembe dewa rawuh ?
Napi wenten sane arsayang I Dewa ?
Ida Sang Watugunung raris nyawis gelis’
Adi…..Dewi Sinta, beli mangkin sungkan buduh’
Beli nglungsur ring anggan adi sane mangkin’
Mangda ledang micayang beli tamba akedik’
Ragan adi maka tamba jagi anggen beli rabi’
Mangda beli nenten kari’
Tiben buduh paling tambis-tambis padem.


-6-

4. Dewi Sinta nyawis banban
Beli janten sampun uning
Tityang sampun marabian
Kulagiri parab rabi
Mangkin sedeng masemadi
Maring himalaya gunung
Tityang ngelar pati brata
Satia brata laki rabi
Mati idup
Sareng rabi matunggalan

-7-

Ida Sang Dewi Sinta raris nyawis antuk baos alus pisan’
“ Beli Sang Watugunung..... beli janten sampun tatas’
Tityang sampun madruwe rabi sane tresnain tityang’
Rabin tityang maparab Sang Prabu Kula Giri’
Sane mangkin rabin tityang sedek nangun tapa semadi’
Irika ring pucak gunung Himalayane’
Tityang dados istrin Ida Sang Prabu sane mangkin ngelar brata Pati Brata’
Tityang satia ring anggan sang rabi asiki’
Idup padem tityang’
Wantah matunggalan sareng Ida Sang Prabu.


-8-

P A N G K U R

1.Watugunung raris ngucap
Eda Adi liu nutur teken beli
Beli ngidih uli luwung
Adi ayu tusing enyak
Jani beli lakar maksa Adi Ayu
Puput Watugunung ngucap
Raris nyaup Sinta Dewi.

-9-

Ida Sang Watugunung raris mawecana’
Adi Dewi Sinta….. eda Adi liu nutur teken Beli’
Ane jani ulian luwung Beli ngidih kenehAdi’
Sakewale Adi sahasa nulak pangidih beli’
Ento kranane jani Beli lakar maksa ragan Adi”
Sapupute mawecana Ida Sang Watugunung’
Ida Sang Watugunung raris nyaup Diah Sinta.


-10-

2.Patih Agung Kundadwipa
Ngatag wadwa aketi melanin gusti
Sang Watugunung karebut
Anggan Watugunung akas
Elah antuk Ida nangkepin pangrebut
Patih Kundadwipa kalah
Sinami ngemasin pati.

-11-

Pengabih Ida papatihe sami raris ngawirangin
Dane patih raris ngatag wadua melanin Diah Sinta
Raris para waduane rawuh jaga ngrebut Sang Watugunung
Nanging Ida Sang Watugunung kalintang teguh tur akas kadi waja
Dagang pisan antuk ida nagnkepin para pangrejek sami
Kasuwen suwen kasor para patih Kundadwipa sami
Tur maka sami para pepatihe ngemasin pejah.


-12-

M I J I L

1. Sinta Ayu
Saking maksa ati
Kayun marabian
Sih kumasih ngayahin rabine
Katitah ngrereh kutu ngenitin
Wenten codet keaksi
Ring duur sang prabu

-13-

Raris Ida Sang Dewi Sinta
Saking nglawan nglawanin kayun pisan dane
Kayun Ida marabian sareng Sang Watugunung
Tur asih kumasih Ida Diah Dewi Sinta ngayahin rabinnyane
Kacrita mangkin Sang Diah Dewi Sinta katitah ngrereh kutu
Dewi Sinta kagiat nyingak wenten codet
Sane wenten ring duur Ida Sang Watugunung


-14-

2.Sinta Muwus
Nika duur gusti
Keni napi ceda ?
Watugunung nyawis sada kedek
Duges beli cenik nakal gati
Biang duka brangti
Ngetok antuk siut

-15-

Raris Ida Dewi Sinta metaken ring Sang Watugunung
Beli, ampura tityang purun nakenang indik duur beli
Wenten codet panggih tityang, keni napi nika Beli ?”
Sang Watugunung raris nyawis sada ica
Oh…ento duges beli cenik, beli kaliwat nakal
lantas byang beli duka pisan
I byang nigtig beli, tur ngetok sirah beli aji siut “


-16-

SEMARANDANA

1.Wawu punika I rabi
Diah Sinta macepol lemet
Inggih Ratu Hyang Bhetara
Sakeng Sue tityang nunas
Mangda kacunduk ring putra
Mangkin prasida kacunduk
Masrana gamia gamana

-17-

Inggih wawu asapunika bawos dane Sang Watugunung
Raris pramangkin Ida Dyah Dewi Sinta macepol maplisahan
“Inggih....Ratu Hyang Betara sasuhunan tityang sareng sami
Sue tityang nunas ica ring Paduka Batara
Mangda tityang prasida kacunduk ring I pianak
Sane mangkin sida raris kacunduk ring ipun
Nanging masrana Gamia Gamana tityang kacunduk


-18-

2.Uduh Watugunung cening
Cening mula putran biang
Duur cening biang ngetok
Lantas cening nilar biang
Cening buah basang ibu
Jani anggon ibu somah.

-19-

Uduh Cening-cening Sang Watugunung pianak Ibu I Dewa
Sujatine Cening mula putran biang sekala
Ento codet duwur Ceninge, biang ane ngetok aji siut
Ento maka jalaran Cening makaad ngalahin biang
Apa ya ada pelih biang ngawinang buka kene
Jeg dong suba ja, pianak ane lekadang ibu
Sahasa ane jani anggon ibu kurenan.


-20-

S I N O M

1.Diastun sampun kadartayang
Watugunung ten makirig
Nganggen rabi byang skala
Wireh sampun punyah paling
Kasaktianne munyahin
Raris nyawis baos ibu
Yening buka keto saja
Jalan lanturang marabi
Ngudiang ibu
Ngenehang ne boya boya

-21-

Diastun ibune sampun nartayang kawiaktiannyane
Sang Watugunung nenten tangkejut tur nenten wangde
Jagi nganggen rabi ibune sane ngembasan ida
Santukan kayun ida sampun paling tur punyah
Ida punyah antuk kasaktian sane kagamel
Raris Sang Watugunung nyawis baos ibune
Ibu yening keto saja buka baos Ibu mara
Jalan ja jani lanturang marabian buka ane suba
Ngudiang Ibu jani
Ngenehang ane tusing pantes kenehang


-22-

2.Dasar anake marabian
Sakeng manah tresna asih
Ne istri tresna ring lanang
Lanang tresna ring ne istri
Diastun tiang pianak yukti
Tiang tresna maring ibu
Nika ‘nggen dasar marabian
Sapuput ida manyawis
Ninggal ibu
Ngungsi taman masliahan.

-23-

Ibu janten uning dasar anake marabian
Inggih punika metu saking manah tresna
Sane istri tresna ring sane lanang
Raris sane lanang taler tresna ring sang istri
Mangkin yadiastun tiang pianak ibu sekala
Santukan titiang tresna asih ring ragan ibu
Nika anggen tiang dasar marabi sareng Ibu “.
Sesampun putut ida Sang Watugunung manyawis asapunika
Raris Ida ninggal Ibunnyane
Tur Ida ka taman sari masliahan


-24-

G I N A D A

1.Raris rawuh Hyang Narada
Ngicen Diah Sinta pamargi
Dewi Sinta suksma pisan
Raris ngrereh Watugunung
mpurayang nuni titiang
Ngulah munyi
Antuk manah tityang uyang.

-25-

Sesampun Sang Watugunung matilar, raris rawuh Hyang Narada
Ida Hyang Narada ngicen pamargi Ida Dewi Sinta mangda sida biat marabi
Ida Dewi Sinta suksma pisan ring Ida Hyang Bathara
Pramangkin Ida ngrereh Sang Watugunung
Ampurayang tityang I nuni matur iwang pisan
Purun matur patih kacuh
Santukan manah tityang uyang paling, beli.


-26-

2.Tityang uyang reh mangidam
Mangidamang Dewi Sri
Jagi anggen panyerowan
Yening beli asih tuhu
Dagingin pinunas tityang
Yan ten polih
Becikan tityang padem

-27-

Tityang matur caah cauh santukan sane mangkin tityang ngidam
Tityang mangidaman Ida Dewi Sri saktinnya Ida Shang Hyang Wisnu
Ida Dewi Sri jadi anggen tityang penyerowan jadi ngayahin dewek tityang
Inggih, yan yukti Bli asih yang dewek tityang
Ledang ugi Bli nagingin pinunas tityang sane mangkin Bli Agung
Prade Bli nenten presida nagingin pinunas tityang
Becikan sampun tityang ngemasin padem Bli Agung.


-28-

S I N O M

1.Watugunung nyawis egar
Da ja Dewi Sri abesik
Onya ja rabin Bethara
Anggon panyerowan adi
Nak mula alihang beli “
Puput mabawos punika
Pramangkin Ida mamarga
Saget Ida sampun prapti
Inggih ipun
Irika ring Wisnu Loka.

-29-

Ida Sang Watugunung egar pisan nyawis pengarsan Ida Dewi Sinta
“Beh...eda ja bantas Dewi Sri tuah aukud tagih adi
Jeg sepalaan onyang rabin betharane ne ada diswargan
Tagih adipacang anggon adi panyerowan
Bli mula lakar ngalihang manut pangarsan adine
Sapupute Sang Watugunung mabaos punika
Raris pramangkin mamarga Sang Watugunung
Tan kacrita, Sang Watugunung sampun rawuh
Inggih punika
Rawuh ring Wisnu Loka genahnyane Ida Hyang Wisnu irika ring Swarga Loka


-30-

2.Hyang Wisnu alus nyanggra
Dados Dewa tembe prapti
Napi wenten ne arsayang ?”
Watugunung gelis nyawis
Tityang tembe rawuh tangkil
Jagi ngalungsur swecan Ratu
Dewi Sri lungsur tityang
Mangda wenten mangayahin
Sinta Ayu
Rabin tityange muatang“.

-31-

Ida Sang Hyang Wisnu nyanggra alus banban
“ Ih Sang Watugunung, dewa tembe mriki rawuh ke Swarga Loka
Napi ke wenten sane buatan I Dewa ?
Sang Watugunung raris gelis nyawis
“Inggih Ratu Sang Hyang Betara, ampura tityang tembe tangkil ring I Ratu
Sane mangkin tityang jagi nglungsur suecan palungguh I Betara
Tityang nglungsur rabin I Ratu, Ida Dewi Sri
Jagi anggen tityang panyeroan rabin tityange
Diah Sinta Dewi
Rabin tityange sane muatan pesan.


-32-

PANGKUR

1.Hyang Wisnu duka pisan
Ih, cai jlema mangletehin gumi
Solah cai buron tuhu
Memene anggon kurenan
Cai pangkah pesan mai ngaduk aduk
Hyang Wisnu nglepas Cakra
Malecat sakadi tatit.

-33-

Tan sipi duka Ida Sang Hyang Wisnu miragi baos Sang Watugunung asapunika
“ Iih cai Watugunung, cai jlema ngeletehin jagat
Iba maparisolah sing bina cara solah buron
Tusing ngelah sikut, meme anggon Iba somah
Jeg mai Iba pangkah pesan ngaduk aduk kai
Puput mabaos raris Sang Hyang Wisnu nglepas cakra
Cakrane mlecat becat gati sekadi tatit.


-34-

2.Watugunung teguh akas
Ida Hyang Wisnu ten sida nangkepin
Kuciwa raris Hyang Wisnu
Watugunung ngucap ngerak
Wireh sanja baan kai cai idup
Mani dewi Sri aturang
Raris ida ninggal suargi

-35-

Ida Sang Watugunung teguh akas sakadi waja
Ida Sang Hyang Wisnu ten sida nangkepain kawisesan Sang Watugunung
Raris Ida Sang Hyang Wisnu kuciwa
Sang Watugunung raris mabaos bangras
Iih Hyang Wisnu, sawireh jani suba sanja, baang kai cai enu idup
Sakewala mani semengan aturang cai kurenan Ibane
Puput mabaos punika raris ida matilar.


-36-

MAS KUMAMBANG

1.Mangkin crita
Dewi Sinta mireng orti
Hyang Wisnu kuciwa
Ida malisah manangis
Raris rawuh Rsi Lumanglang

-37-

Sane mangkin lanturang tityang antuk carita
Idan Sang Dewi Sinta miragi gatra sane yukti
Indik Ida Sang Hyang Wisnu kuciwa mayuda sareng Sang Watugunung
Raris Ida Dewi Sinta malisah nangis
Daweg punika raris rawuh Rsi Lumanglang


-38-

2.Rsi lumanglang
Mangicen pamargi singid
Raris Ida mlecat
Manados kakawa yukti
Maring gedong nglayut tekek

-39-

Ida Maha Rsi Lumanglang
Ida Maha Rsi Lumanglang ngicen pamargi singid ring Ida Dewi Sinta
Puput mapica raris malecat Rsi Lumanglang
Ida Rsi Lumanglang raris nyti rupa dados kakawa
Raris I kakawa ngalyut ring gedong pakoleman Sang Watugunung


-40-

GINANTI

1.Watugunung raris rawuh
Dewi Sinta nyanggra gelis
Titiang sampun mireng gatra
Ratu jaya maring jurit
Nanging manah titang uyang
Benjang ratu sane lilih”

-41-

Nenten sue raris rauh Ida Sang Watugunung
Ida Sang Dewi Sinta raris nyanggra ida lengut pisan
Inggih…Beli, tityang sampun mireng orti sane yukti
Inggih punika Beli sampun jaya irika ring payudan
Sakewanten, manah tityang kantun uyang paling tur sumanangsaya
Nenten ke benjang Beli sane jagi kakkasorang olih Ida Sang Hyang Wisnu


-42-

2.Ica ngrikik Watugunung
Eda ja sangsaya adi
Togtogang ja Dewa onya
Sing sida ngalahang beli
Hyang Siwa ngicen pica
Sing kasor punapa punapi

-43-

Ida Sang Watugunung ica tur manyawis
Adi...adi jegeg Diah Dewi Sinta adi, eda Adi sangsaya teken Bli
Diastun togtogang ja Dewane makejang, orahin ngrebut dewek Beli
Pasti Dewatane tusing lakar presida ngalahang dewek Beline
Ken mawanan keto, sawireh Beli Beli maan paican Ida Bathara Siwa
Beli tusing lakar prasida kekalahang olih Dewa, Raksasa lan sing silah salwir sanjata sakti.


-44-

3.Prade ada satria agung
Maprabu bedawang yukti
Masanjata kuku ngranyap
Ento ne ngalahang beliu
Dija mirib ento ada
Wireh ento tawah gati”

-45-

Sakewala, yan ada panumadian satria mautama
Satria totonan salah rupa matenggek bedawang
Tur masanjata kuku mangrayap-ngrayap
Satria ane keketo ane pacang presida ngalahang Beli
Ane jani tegarang Adi ngenehang, dija mirib ada paragayan buka keketo
Sawireh ento tawah pesan, pasti ke tusing ada manusa ane keketo.


-46-

GINADA

1.I Kakawa raris mlecat
Madados Rsi mawali
Ngaturang panelek meseh
Maring Ida Hyang Wisnu
Hyang Wisnu suksme pisan
Endag rawi
Watugunung rawuh ngrejek

-47-

Sampun polih panelik i meseh, ngraris i kakawa matilar saking genahnyane ngintip
Mawali ngraris i kakawa dados Rsi Lumanglang
Tur gegesonan ida ngaturang pamatin dane Sang Watugunung
Ida ngaturang pamatinnyane I meseh ring Ida Hyang Wisnu
Ida Sang Hyang Wisnu suksme ring Rsi Lumanglang
Benjangne, ritaktala Sang Hyang Surya wawu makenyit
Sang Watugunung malih rawuh ngrejek Sang Hyang Wisnu maring Swarga Loka.


-48-

PANGKUR

1.Hyang Wisnu nunggal adnyana
Nyuti satria ulu empas kuku lanying
Watugunung engsek mangguh
Bayu runtag cokor ngejer
Kawisesane ical kadi kabancut
Elah Hyang Wisnu mantigang
Runtuh lemet ring pertiwi

-49-

Ida Sang Hyang Wisnu raris nunggalang idep
Ngraris Ida nyuti rupa dados satria salah rupa, maprarai bedawang makuku ngrayap-ngrayap
Ida Sang Watugunung kagiat ngaksi I meseh
Risampun Sang Watugunung ngaksi I meseh pramangkin bayunnyane runtag tur cokorne ngejer
Pramangkin kawisesan ida ical kadi wenten anak mancut
Jeg dangan raris antuk Ida Sang Hyang Wisnu mantigang Ida
Sang Watugunung runtuh mapantigan ring pertiwine.


-50-

2.Dina daweg runtuh Ida
Redite kliwon Watugunung duk niki
Kucap runtuh Watugunung
Benjang semeng wawu seda
Duk nika Soma Umanis Watugunung
Kucap dina candung watang
Pinget seda sang durbudi

-51-

Inggih caritayang sane mangkin ritatkalaning Sang Watugunung kasor
Sang Watugunung kasor runtuh ring pertiwi, ring rahina Redite Kliwon Watugunung
Rahina punika raris kinucap Rahina Runtuh Watugunung
Sakewanten benjangne wawu Ida seda
Ida Sang Watugunung seda ring Rahina Soma Umanis Watugunung
Ring Rahina sedan Sang Watugunung kinucap Rahina Candung Watang
Ring rahina punika maka pinget sedan sang dursila minakadi Sang Watugunung


-52-

3.Begawan Lumanglang prapta
Duk Anggara Pahing Watugunung raris
Dukan ida tan kawuwus
Layonne kapaid mileh
Dina paid paidan kucap duk iku
Puput kapaid malincer
Kagenahang teleng margi

-53-

Benjangne raris rawuh Ida Sang Begawan Lumanglang
Ida Begawan Lumanglang rawuh ring kalaning rahina Anggara Pahing Watugunung
Tan sipi dukan Ida Begawan Lumanglang
Raris layon Sang Watugunung kapaid milehan
Punika mawinan raris rahina duk punika kabawosang dina Paid-paidan
Ring sampune layon Sang Watugunung kapaid midehan
Raris layon dane Sang Watugunung kagenahang ring telenging margi.


-54-

GINADA

1.Rsi Buda welas arsa
Sang Watugunung kaurip
Dina urip kaucapang
Ring Buda Pon Watugunung
Ida Hyang Wisnu tangeh
Jeg pramangkin
Watugunung kepademang.

-55-

Begawan Budha kangen nyingak Sang Watugunung
Ngraris Ida Begawan Budha ngurip Sang Watugunung
Mawinan duk rahina punika raris kinucap dina Urip
Daweg punika tepengane rahina Buda Pon Watugunung
Ida Sang Hyang Wisnu uning Sang Watugunung murip malih
Raris pramangkin
Ida Sang Watugunung kapademang malih olih Ida Sang Hyang Wisnu


-56-

2.Rsi Wrespati nguncar mantra
Sang Watugunung kaurip
Polih Ida mategtegan
Wrespati wage Watugunung
Kucap dina panegtegan
Naging malih
Hyang Wisnu rawuh mademang.

-57-

Raris rawuh Ida Begawan Wrespati nguncarang japa mantra
Ida Sang Begawan Wrespati ngurip Sang Watugunung
Sang Watugunung nyeneng tur polih mategtegang ajebos
Duk punika ring dina Wrespati Wage Watugunung
Mawinan rahina punika kawastanin dina Panegtegan
Sakewanten malih raris
Ida Sang Hyang Wisnu ngamademang Sang Watugunung


-58-

PUCUNG

1.Semeng ruput
Sukra kliwon Watugunung
Hyang Siwa prapta
Sang Watugunung kaurip
Raris lantur
Ngredana dewa sinamian

-59-

Benjang semeng ritatkalaning Sang Hyang Surya wawu medal
Rahina Sukra Kliwon Watugunung daweg punika
Rawuh Ida Sang Hyang Siwa
Ida Sang Hyang Siwa welas arsa, sweca ngurip Ida Sang Watugunung
Puput sapunika lanturang malih
Ida Sang Hyang Siwa ngredana para dewata sami


-60-

2.Dina iku
Pangredanan wastan ipun
Hyang Siwa masabda
Uduh Hyang Wisnu luih
Idih ingsun
Lebar ja dukan I Dewa.

-61-

Raris rahina Sukra Kliwon Watugunung punika
Kawastanin Rahina Pangredanan
Ida Sang Hyang Siwa raris mawacana
Uduh...Dewa Hyang Wisnu kalintang mautama wiyakti I Dewa
Nira ngidih kapening I Dewa
Ane jani suka ja nglebar duka brangsti I Dewane


-62-

SINOM

1.Depang Watugunung nyeneng
Anggon pinget jlema ririh
Tusing madasar agama
Mangawinang bingung paling
Tuwah ngae uwug gumi
Sang Hyang Wisnu satinut
Raris ida mawecana
Ih Watugunung durbudi
Kema tuntun
Panjak pang sing cara iba”

-63-

Nira ngidih I Watugunung depang nu idup
Apang ada pinget ulian ngelah kaduwegan
Duweg nanging tusung kadasarin tutur agama
Ento ane ngawinang kenehe inguh paling
Kaduwegane anggone ngawe uwug digumine
Ida Sang Hyang Wisnu satinut ring pangarsan Sang Hyang Siw, raris mawali kadi mula
Ngraris ida mawecana majeng ring Sang Watugunung
Eech...cai Watugunung...kalintang corah dewek cai ne
Jani kema cai nuntun
Apang panjake tusing corah nulad solah Iba”


-64-

DURMA

1.Sang Watugunung raris sabatang Ida
Rabine lan patih ngabih
Nglelana ring buana
Slegenti mangenter jagat
Panjak nguntap Sang Hyang Aji
Pang ten dursila
Kadi Watugunung riin.

-65-

Raris Ida Sang Hyang Wisnu nyabatang Sang Watugunung
Rabin Sang Watugunung miwah Pepatihe sami taler kesabatang
Raris maka sami ring jagate manglelana
Tur slegenti ida ngenter panjake ring buana
Panjake raris nguntap Sang Hyang Aji Dewi Saraswati
Nunas panugrahan tur tuntunan mangdane nenten dursila
Inggih punika sakadi Ida Sang Watugunung


-66-

2.Saniscara Manis Watugunung dina
Hyang Saraswati mayogi
Ida ngertiang panjak
Mangda tan punyah kawruhan
Ring banyu pinaruh raris
Panjake nunas
Aji pangweruh ne yukti

-67-

Ritatkalaning Rahina Saniscara Umanis Watugunung
Ida Sang Hyang Aji Dewi Saraswati mayoga
Daweg punika Ida mayoga ngertiang damuh idane sami
Mangdane nenten malih punyah antuk kaweruhan wyadin kaduwegan
Benjangne ring rahina Redite Pahing Sinta kaucap Banyu Pinaruh
Sami damuh idane nunas panugrahan
Mangda mikolihang aji pangweruhan sane sujati medasar antuk Dharmaning Agama


-68-

3.Punika runtuh Watugunung carita
Becik anggen suluh ati
Mangda krama onya
Nenten punyah kawikanan
Kirang langkung sinampuri
Ngiring puputang
Sineb antuk prama santi

-69-

Inggih para pamiarsa sareng sami.. asapunika sampun katur carita Runtuh Watugunung
Carita punika becik pisan anggen sasuluh urip
Pangaptin tityang mangdane damuh sareng sami
Inggih punika mangda nenten punyah antuk kawikanan utawi kaduwegan
Kirang langkung atur tityang, prade wenten atur sane ten manut ring kayun tityang nglungsur sinampura
Sane mangkin ngiring puputang rawuh iriki
Tur sineb tityang antuk Parama Shanti
“ Om Shanti Shanti Shanti Om”


-70-

Kamis, 18 Februari 2010

Doa atau Mantram untuk Perorangan :
Sebagai Umat Hindu yang memiliki rasa bhakti yang tinggi kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa ( Tuhan Yang Maha Esa )..........................

A. Ngaturang Banten ke Dewa ( Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa ) :

Sebelum melaksanakan Persembahyangan di Sanggah/Mrajan dengan menggunakan sarana Banten kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan terlebih dahulu termasuk kebersihan lingkungan tempat sembahyang.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilaksanakan sebelum sembahyang adalah :

 1. Nunas Lugraha

Sebelum mengerjakan sesuatu dilingkungan Sanggah / Mrajan, terlebih dahulu harus Nunas Lugra ( minta izin ) kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta seluruh manifestasi-Nya agar kegiatan kita hari ini mendapatkan kesempurnaan dari-Nya dengan Mantram / Doa :

Om ksamaswamām Mahadewāya namah swāhā “

 1. Membersihkan Pelinggih

Setelah berdoa nunas lugraha, mulailah membersihankan seluruh pelinggih yang ada di Sanggah / Mrajan yang didauhului dengan mengucapkan Doa / Mantram :

Om Çri suketing basundari katempuh muksah alah hanyar ya namah “

 1. Memasang Plawa / Daun Kayu / Lamak

Setelah semua pelinggih dibersihkan, pasang Plawa / Daun Kayu / Lamak untuk alas Banten / Canang, dengan Doa / Mantram :

Om kalasa gumelar sarwa suci sukla ya namah swāhā “

 1. Ngunggahang Banteng / Canang

Tempatkan / Unggahang Banten / Canang ditempat-tempat yang telah diisi Plawa / Daun Kayu / Lamak tadi yang didauhului dengan Doa / Mantram :

“ Om tamolah panca upacara guru padhuka ya namah swāhā “

 1. Memasang Dupa :
 2. Ngunggahang Toya Anyar
 3. Nuhur Dewa / Ngawayat Ida Sang Hyang Widhi Wasa :
 4. Nyiratang Toya Anyar :
 5. Ngayabang Banten / Canang

B. Ngaturang Segehan ke Bhuta :

C. Melaksanakan Puja Trisandhya :

D. Melaksanakan Panca Sembah :

E. Nunsa Wangsuhpada ( Amertha ) :

Jagaddhita---/00-/0-0/00-/000/000/-0-/00 = 23

Ø SĀNG SŪRĀMRIH AYĀJNYA RĪNG SAMARA, MĀHYUN I HILANGAN NIKĀNG PARĀNG MUKA.

LĪLĀ KĒMBANGURĀ SEKĀR TAJI, NI KĒSA NING ARI PEJAH ĪNG RANĀNGGANA.

ŪRNĀ NĪNG RATU MĀTI WIJA NIRA KŪNDA NIRA, NAGARA NĪNG MUSŪH GESENG.

SĀHĪTYĀ HUTI TĒNDAS ĪNG RIPU, KAPŌKAN I RĀTHA NIKA, SŪSRAMĒNG LAGĀ...*.

v IDA SANG PURUSA MISADYA NANGUN YASA RING PAYUDAN, MAPIKAYUN RING TELASNYA HIMESEH.

LEDANG MASEKARURA ANTUK SEKAR GANJIRA, SANE WENTEN RING RAMBUT SATRUNE SANE SEDA RING PAYUDAN.

CUDA MANIK PARARATUNE SANE SEDA PINAKA BERAS WIJAN IDANE, MUNGGWING PAKUNDAYAN IDANE PUNIKA JAGAT MESEHE SANE PUWUN.

TAN MAREN MECARU ANTUK PUNGGALAN MESEHE, SANE SEDA KAPUNGGAL RING KRETANE, DAHAT PURUSA RING PAYUDAN..

Ø NDĀH SĀMĀNGKANA KĀSTAWĀN IRA, TEKĒNG TRIBUWANA, WINUWŪS JAYĒNG RANA.

KĀPWĀSĀBDA BHATĀRA NĀTHA SAMUSŪH NIRA, TEKAP I HUWŪNYA KĀGRAHĀ.

NGKĀ LŪMRĀ TINEHER TA PĀDUKA BHATĀRA JAYABHAYA, PANĒNGGAHING SARAT.

MĀNGGĒH SĀMPUN INĀSTWAKĒN SUJANA LĒN DWIJA WARA, RESI SĀIWA SŌGATA...*.

v INGGIH DWANING SAPUNIKA KASUMBUNG RAWUH RING JAGAT TIGANE KABAWOS MOLIHAN YUDA

SAMI MAOSANG DEWA AGUNG SAKANCAN MESEH IDANE, RIHANTUKAN SAMPUN PUPUT KAKASORANG

KALA PUNIKA KALOKTAH RARIS KAPESENGIN SRI PADUKA JAYABAYA, SAPUNIKA KABAWOS ANTUK JAGATE.

TUR PASTIKA SAMPUN KAPATUTANG ANTUK PARA SUJANA, MIWAH ANTUK PRANDA AGUNG, RAWUHING PARA RSI SIWA BUDHA

Ø NKĀ RĀKWĀN TUMURŪN BHATĀRA GIRINĀTA, LAWĀN AMARA SĀNGGHA LĒN RESI.

YĀTNĀ SRI PAMASĀ MAMŪRSITA, MANGĀRGHA RI SIRA, SAHA CITTA NIRMALA.

YĒKĀN TŪSTA MANĀH BHATĀRA MAWUWŪS, AJI JAYABHAYA HĀYWA SĀNGSAYA.

TĀTĀN KRŌDHA KETĀKU YĀK PARA, SUKĀ SUNGA WARA, KARANĀNTA DIGJAYA..*

v DUK PUNIKA TEDUN REKO IDA SANG HYANG SIWA KAIRING ANTUK DEWANE SAMI MAKA MIWAH WATEK RSI

SIKSA PISAN IDA SANG PRABU MANGASTAWA NGATURAN WAJIK COKOR RING IDA, MADULURAN PAKAYUNAN HENING TAN PA TALETEH

PUNIKA AWINANNYA LEDANG PISAN PAKAYUNAN IDA BHATARA NULI NGANDIKA CENING AGUNG JAYABAYA SAMPUNANG SUMANDEHA

TUSING PISAN MALANTARAN BENDU MAWANAN BAPA RAWUH, SANGKANING LEDANG JAGA MICAYANG WARA NUGRAHA ANE MAWINAN CENING MOLIH RING JAGATE SAMI.

Ø TĀNGGĀP TŌSEN ANŪGRAHĀNGKWA, RI WEKĀNGKU JAYABHAYA, RENGŌN IKING PRAJA.

SWĀSTYĀSTŪ PRABU CĀKRAWĀRTYA KITA RING SABHUWANA, JAYA SĀTRU RING MUSUH.

TĒKWĀN LANGGENGA SĀTMAKĀNAKU LAWĀN KITA, TULUSA BHATĀRA NING JAGAT.

NĀHĀN SĀBDANIRĀ TERĒH, TELASINĀSTWAKENIRA, RESISĀNGGA RING LANGIT….*.

v DURUSANG TAMPI PASWECAN BAPANE TEKENING CENING AGUNG JAYABAYA PYANAK BAPA, PATUT LIMBAKANG RING JAGATE

MOGI RAHAJENG CENING DADOS AGUNG NYAKRA WARIT RING JAGATE, TUR PRASIDA NGASORANG MESEH

SAMALIHA MOGI LANGGENG PASIKIAN JIWAN BAPANE TEKENING CENING, MOGI NERUS DADOS RATUN JAGAT

SAPUNIKA PANGANDIKAN IDA TEGES, TUR SAMPUN KAPATUTANG ANTUK IDA PARA RESINE SAMI RING AMBARANE.

Ø SAMPUN MANGKANA SUKSMA REH NIRA BHATARA TELAS IRA MAWEH ANUGRAHA.

TAN DWANUT SAMUSUH NARESWARA PADHA PRANATA TEKARI HEMA BHUPATI.

DANAK TAN DELI RENG SARAT MALING AWEH LAYATA WEDI RI SAKTI SANG PRABHU

ANGHING TAN WEDI SABSABING WWANGA HAJENG TEKA SUMILIB ITAMBWANGING WULAN…*.

v SAMPUN SAPUNIKA MUSNA DWANING IDA MARAGA HYANG, SAPUPUTA IDA MICAYANG WARANUGRAHA

TAN DUMADA NGAYUH SAMESEH IDA SANG PRABU, SAMI NGANDAP KASOR RAWUH TANGKIL RING IDA SANG PRABU LEWIHING BAWA

BECIK TUR DEGDEG PANYENGAN IDA RING JAGATE, TAN WENTEN MALING, IPUN MALARADAN AJERIH RING KASAKTYAN IDA SANG PRABU

SAKEWANTEN SANE NENTEN AJERIH PUNIKA SANG NYOLONG ANAK ISTRI AYU RAWUH, MANYILIB RIKALA GALANG SASIH.

Basantatilaka--0/-00/0-0/0-0/-0 = 14

 1. TANGEH YADIN KAHUNINGAN, RARAS ING MANINJO

SIGRA DATENG NREPATI KRESNA, RIKANG KADATWAN,

TATAN DUNUNG, RI KURUNATHA SIRA TEKA NGKA

NGKANE NARARYYA DRETARASTRA IDA NULI MAPANGGUH..*.

v TAN PUPUT-PUPUT YAN PADE BAWOSANG, PUNIKA PARISOLAH SANG MANONTON,

DIGELIS RAWUH IDA SANG PRABU KRESNA RING PURYAN,

NENTEN JUMUJUG RING LINGGIH IDA SANG SUYODHANA, INDIK IDANE RAWUH IRIKA,

IRIKA RING LINGGIH IDA SANG DRETARASTRA IDA NULI MAPANGGUH.

 1. NGKA DRONA BHISMA, KREPA, SALYA KAPANGGIH ARPAT,

LAWAN SANG ARYYA WIDURA, DRTARAJYA, KARNA,

SIGRA SUMUNGAKEN IKANG PASAJIN NARARYYA,

BOGOPABOGA SAHA MAS MANI, RAJA YOGYA.*.

v IRIKA IDA BHAGAWAN DRONA, BHAGAWAN BHISMA, BHAGAWAN KREPA, PRABU SALHYA, KAPANGGIH SEDEK MABABAWOSAN,

SARENG IDA SANG MANTRI WIDURA, SANG DRETARASTRA MIWAH SANG KARNA,

DIGELIS RARIS NGATURANG PISUGUH RING IDA SANG PRABU,

RAYUNAN MIWAH SAPANISKARAN IPUN SANE LWIHING RASA, MADULURAN MAS MANIK SANE MANUT RING LINGGIH SANG JUMENENG AGUNG.*.

 1. ATTYANTA TUSTA NIMANAH NARNATA KRESNA,

YANTON SEGEH PARARYYA MAKADI BHISMA,

YEKAN DATENG PRABU RIHASTINA SOPABOGA,

NDA TAN TINANGGAPIRA KRESNA ATURNYA NIRDON.*.

v DAHAT LEDANG KAYUN IDA SANG PRABU KRESNA,

RIKALA NGAKSI PISUGUH IDA SANG PARARYYA MINAKADI IDA BHAGAWAN BHISMA,

DUK PUNIKA NULI RAWUH IDA SANG PRABU ASTINA SAHA PISUGUH RAYUNAN,

SAKEWANTEN NENTEN KAHARSEN OLIH IDA SANG PRABU KRESNA, BAWOSANG IDA NENTEN MAPIKENOH.*

 1. YEKAN PANANTWA KURU NATHA RI SANG NRENDRA,

HESANG JANARDANA ADEJUGA DENTA MAMBEK

TANTANG GAME PASAJI NISTURR TANPA NANGGAP,

TAN YUKTI TONE NIR SANG TUHU SADU RING RAT .*.

v DUK PUNIKA MATUR IDA SANG PRABU ASTINA RING IDA SANG PRABU KRESNA,

“INGGIH RATU SANG KRESNA, IWANG PISAN ANTUK IRATU MAPIKAYUN,

NENTEN HARSA RING PISUGUH TITYANGE MIWAH KAYUN IRATU NENTEN NGARSEN,

TAN PATUT PUNIKA KAMARGIYANG ANTUK IDA SANG JATI MARAGA SADHU RING JAGATE”..*..

 1. NALING NIRANG KURUPATI PANGUCAP RI KRESNA,

MOJAR JANARDANATEHER PURIHING KINONKON,

TAN SAMBRAME PANGUPA KARA RI TAPWANING DON,

HAPAN MAMUKTIWISA RAKWA NASIDA KARYA..*..

v SAPUNIKA BABWOS IDA SANG SUYODHANA, MATUR RING IDA SANG KRESNA,

NYAWIS IDA SANG KRESNA, MAGEHANG TATUJON IDA MANADOS UTUSAN,

TAN PATUT KASAMBRAME ANTUK PISUGUH SADURUNGE SIDDHA KARYA,

DWANING PATEH RING MUKTIWISYA REKO SADURUNGE SIDDHA KARYA SAMPUN MUKTI PISUGUH..*..

 1. NALING JANARDDANA RI SANG RESI SANGGE SUKSMA,

SANG KRESNA MANTUK I NIRING NIRA SANG SUMANTRI,

PRAPTENG GREHA NGUSAPI JENG NIRA PANDU PATNI,

SOMYA BWATATWA NGITELAS NIRA YAN PANEMBAH.*.

v SAPUNIKA DAGING WACANAN IDA SANG KRESNA, IDA SANG WATEK RESI RESI SAMI NULI MUSNA,

IDA SANG KRESNA RARIS MANTUK KAHIRING ANTUK IDA SANG WIDURA,

SARAWUHE RING LINGGIH IDA DEWI KUNTI RARIS NYAPSAPIN COKOR IDA DEWA AGUNG ISTRI,

MATUR PANYAPA DAHAT NGANDAP KASOR SAPUPUTE IDA MABHAKTI..*..

fm s z line-height:150%'>KUNANG SIRA WIHANG MINGE SAKUNI KARNNA DURYODHANA,

APAN WRUHI MANAH JANARDHANA SAPAKSA RING PANDAWA.*….

v SAMALIHNYA SAMI KAPITEKETIN, SARENG SAMI KAPANGANDIKAYANG MANGDA NYAMBRAMA,

OLIHY IDA BHAGAWAN BHISMA, WIT SAKING PITUDUH IDA SANG DRETARASTRA TUR SAMPUN KATINUTIN,

SAKEWANTEN SANE TEMPAL TUR MAMENGOS IDA SANG SAKUNI, KARNA, MIWAH SANG DURYODHANA,

DWANING UNING RING KAYUN IDA SANG KRESNA MAPAHILONAN RING SANG PANDAWA.*

6. SEDENG MASAJI BHOGA SADRASA, SAMUNGGU RING JERO PURI

SAMANTARA DATENG TA KESAWA, HANE HAREP NING KUTA

LENGONG TEKAP IKANG GARANTUNG, AMAPANG HUMUNG GHURNITA

TUWIN RATHA NIRA, REREH LAKU NIKANG, DATENG RING SABHA…*.

v RING MENGPENG NYAWISANG RAYUNAN SANE LUWIHING SADRASA, SANE WENTEN RING JERO PURI.

DUK PUNIKA RAWUH IDA SANG PRABU KRESNA, RING AJENG PURINE.

NGULANGUNIN PIDABDAB GEGAMBELANE, MENDAK UMIYANG NGRUDUK

SEMALIHA KRETAN IDA, DABDAB PEMARGINE, SERAWUHE RING BANCINGAH.*

7. IKANG WWANG AHAREP, TUMINGHALA, RI SANG NARENDRA NDATENG.

PADA GARAWALAN, MARENG PANGUNGANGAN, WEDI (NG) KANTUNA

HANAMAHAYU KESA, TAPWAN AGELUNG, RUSAK RING HENU.

DUDU TAN ASISIG, HATUR SINLIWAH, KATON TAN TULUS…*.

v PUNIKA PANJAKE SANE MEMANAH NONTON, IDA SANG PRABU KRESNA WAWU RAWUH.

SAMI SRANTABAN, NGEMARANIN BALE PANINJOWANE, DWANING HAJERIH PACANG KASEP.

WENTEN SANE SEDEK MECIKANG RAMBUT NENTEN MAPUSUNGAN, TUR MEGAMBAHAN RING MARGI

SEYOS MALIH SANE SEDEK MASISIG, SEKADI KASALIWAHANG, KANTUN DURUNG PUPUT.*

8. LAWAN TANG ALAYU MANANGGA RI SUSUNYA KARWE TANGAN.

BANGUN SUNG AKENENGJANARDDHANA, HATURNYA NANGYA KENA

HANANAK ANAKA GADING, MAKILAYU, MAHEMBAN LENGEN

TEKEN PANGUNGANGAN, KINON IKA, MANGAKWA RAME, HAJI…*.

v MIWAH SANE MELAIB SINAMBI NAMPA NYONYONNYANE MAKEKALIH ANTUK TANGAN.

MINAB JAGA KEHATURANG RING IDA SANG PRABU KESAWA, SEKADI GAGELISAN PISAN

WENTEN PANAK-PANAKAN DANTA, KESANGKIL SINAMBI KEPELAIBANG,

SERAWUH RING BALE PANINJOWAN, KATUDUH MANGDA NGANGKENIN BAPA IDA SANG PRABU KRESNA.

9. WANEH WAHU MAPAYASAN, SAHA SIPATNYA MUNGGWING SADAK,

YAYANGUTUS AMAHYASANIPATANE, NAREDRAN DATENG

MUWAH TANG ANGIKET SEKAR, HANA RIHASTA TAPWAN TULUS.

SAWANG KAPALAJENG, MAKON AKUSUMA (N) PANINJO, HAJI…*.

v SIYOS MALIH SANE WAWU NABDABANG PAYAS, SAHA CILAK IPUN KANTUN RING PANULYAN,

IDA SANG PARABU RIKALA WAWU RAWUH MINAB JAGA KATURIN MANGDA MAYASIN MIWAH NYILAKIN,

PUNIKA MALIH SANE NGEMPOL SEKAR, KANTUN RING TANGAN DURUNG PUPUT ,

SAKADI GAGESONAN PISAN NGATURIN MANGDA MASEKAR RIKALA SANG PRABU NGAKSI IPUN..*.

10. NIHAN TANG APREGI NUMIRAKEN, IKENYA SAK RING HENU

RIRES NIKA KASEPA, YAN LUMIHATE, ALINTA NIRA

KUNENG PWE RI SARAGNYA MUGANH IRIKANG, SAGANYA (N) TIKEL

NDA TAN DWA KAWEDAR TIKANG, KADI TUTUK NING ATWAB, WAJENG...*.

v PUNIKA MALIH SANE GAGESONAN PISAN NGERED KAMEN IPUNE KELES RING MARGI,

RIHANTUK JEJEH IPUNE JAGA KASEP PACANG MABALIH DUKE IDA NGLINTANG,

RARIS RIHANTUK GAGESONNYANE MUNGGAH RING JAN NE KADACIK JAN NE PUNIKA ELUNG,

INGGIH, TAN DUMADE PIKANTEN PUNIKA SANE SAKADI CANGKEM MATAHAG NGAJENGANG SAJENG.*.

Pretiwitala0-0/00-/0-0/00-/0--/00 = 17

1. LENGENG GATINIKANG HAWAN, SABASABA NIKING HASTINA

SAMANTARA TEKENG TEGAL KURU, NARARYA KRESNAN LAKU

SIRANG PARASURAMA KANWA, JANAKA DULUR NARADA.

KAPANGGIHIRIKANG TEGAL, MILURIKARYA SANG BUPATI

v NGULANGUNIN PIDABDAB MARGINE, MIWAH WAWIDANGAN JAGAT ASTINANE.

NENTEN SUWE RAWUH RING TEGAL KURU, INDIK PEMARGIN IDA SANG PRABU KESAWA.

IDA BAGAWAN PARASURAMA, BAGAWAN KANWA, BAGAWAN JANAKA, MASARENGAN BAGAWAN NARADA

KAPANGGIH RING TEGAL KURU, RARIS NYARENGIN PEKARYAN IDA SANG PRABU..

2. WAWANG SIRA NARARYA KRESNA, NUMARENG GWANING SARATI.

SIRANG PARAMA SAPTA PANDITA, GUMANTI MUNGGWING RATA.

TUWIN SIRA TELAS WINUR SITA, MALAS MAWEDASTUTI

MUNAGYAKENI HAYWA SANG PRABU, YADONIRA NGASTAWA....*.

v DIGELIS IDA SANG PRABU KESAWA, NGEMARANIN GENAH NYANE I KUSIR.

IDA SANG MERAGA PAMUCUK SAPTA RESINE, NGENTOSIN MALINGGIH RING BALE-BALEYAN KRETANE.

SAMALIHNYA IDA SAMPUN PUPUT KEBHAKTININ, RARIS NGWALES NGUNCARANG WEDA PANGASTAWA.

NGASTITIYANG KERAHAJENGAN IDA SANG KESAWA, SAPUNIKA TATUJON IDA NGELARANG PUJA PANGASTAWA

3. LENGENGALEPIRA DARAN, PINAKA SARATI HYANG RESI

TEHER MUCAPI DONIRAN LARI, MAREN REPE HASTINA

NDATAN YA JUGA RAKWA GOSTI NIRA, SARWA TATWA DIKA

LUMUD WIJILI SABDA SANG RESI KABEH, MAWARNA MRETA...*.

v NUDUT KAYUN BECIK PIDABDAB IDA NGANDAP KASOR, DADOS KUSIR KRETAN IDA HYANG BAGAWAN

SINAMBI MAWOSANG TATUJON IDANE LUNGA, RAWUH RING IDA SANG PRABU ASTINA

SAKEWANTEN BOYA JA PUNIKA KEWANTEN SANE BAWOSANG IDA, TALER SARWA TATWANE SANE LUWIH-LUWIH.

KAWEWEHIN ANTUK WACANAN IDA SANG RESI SAMI, WALUYA TIRTA SANJIWANI…*.

4. SEDENG HANA RIKANG TEGAL KURU, NARARYYA KRESNAN LAKU.

RIKA TA DRETARAJYA, SIGHRA RUMENGO DATENG SANNG PRABHU

NIMITTA NI LEBUH, NIKANG PURA, KINONAKEN, BHUSANAN

PADANATAR AWASTRA MULYA, TEKA RING WANGUNTUR BATUK…*.

v RIKALA MENGPENG WENTEN RING TEGAL KURU, PAMARGIN IDA SANG PRABU KESAWA

DUK PUNIKA IDA SANG DRETARASTRA, DIGELIS MIRENG PANGRAWUH IDA SANG PRABU KRESNA

PUNIKA NGAWINANG MARGI AGUNGE KAPURIYAN , KAPANGANDIKAYANG MANGDA KEPAYASIN

SAMI KAKEBATIN WASTRA ALUS MEKADI PERMADANI, RAWUHING AJENG BANCINGAHE...*.

5. TUWIN PADHA BHINOSIKAN SIRA KABEH KINON SAMBRAMA,

TEKAP NIRA SANG ARYA BHISMA, DRETARASTRA MOTU STINUT,

KUNANG SIRA WIHANG MINGE SAKUNI KARNNA DURYODHANA,

APAN WRUHI MANAH JANARDHANA SAPAKSA RING PANDAWA.*….

v SAMALIHNYA SAMI KAPITEKETIN, SARENG SAMI KAPANGANDIKAYANG MANGDA NYAMBRAMA,

OLIHY IDA BHAGAWAN BHISMA, WIT SAKING PITUDUH IDA SANG DRETARASTRA TUR SAMPUN KATINUTIN,

SAKEWANTEN SANE TEMPAL TUR MAMENGOS IDA SANG SAKUNI, KARNA, MIWAH SANG DURYODHANA,

DWANING UNING RING KAYUN IDA SANG KRESNA MAPAHILONAN RING SANG PANDAWA.*

6. SEDENG MASAJI BHOGA SADRASA, SAMUNGGU RING JERO PURI

SAMANTARA DATENG TA KESAWA, HANE HAREP NING KUTA

LENGONG TEKAP IKANG GARANTUNG, AMAPANG HUMUNG GHURNITA

TUWIN RATHA NIRA, REREH LAKU NIKANG, DATENG RING SABHA…*.

v RING MENGPENG NYAWISANG RAYUNAN SANE LUWIHING SADRASA, SANE WENTEN RING JERO PURI.

DUK PUNIKA RAWUH IDA SANG PRABU KRESNA, RING AJENG PURINE.

NGULANGUNIN PIDABDAB GEGAMBELANE, MENDAK UMIYANG NGRUDUK

SEMALIHA KRETAN IDA, DABDAB PEMARGINE, SERAWUHE RING BANCINGAH.*

7. IKANG WWANG AHAREP, TUMINGHALA, RI SANG NARENDRA NDATENG.

PADA GARAWALAN, MARENG PANGUNGANGAN, WEDI (NG) KANTUNA

HANAMAHAYU KESA, TAPWAN AGELUNG, RUSAK RING HENU.

DUDU TAN ASISIG, HATUR SINLIWAH, KATON TAN TULUS…*.

v PUNIKA PANJAKE SANE MEMANAH NONTON, IDA SANG PRABU KRESNA WAWU RAWUH.

SAMI SRANTABAN, NGEMARANIN BALE PANINJOWANE, DWANING HAJERIH PACANG KASEP.

WENTEN SANE SEDEK MECIKANG RAMBUT NENTEN MAPUSUNGAN, TUR MEGAMBAHAN RING MARGI

SEYOS MALIH SANE SEDEK MASISIG, SEKADI KASALIWAHANG, KANTUN DURUNG PUPUT.*

8. LAWAN TANG ALAYU MANANGGA RI SUSUNYA KARWE TANGAN.

BANGUN SUNG AKENENGJANARDDHANA, HATURNYA NANGYA KENA

HANANAK ANAKA GADING, MAKILAYU, MAHEMBAN LENGEN

TEKEN PANGUNGANGAN, KINON IKA, MANGAKWA RAME, HAJI…*.

v MIWAH SANE MELAIB SINAMBI NAMPA NYONYONNYANE MAKEKALIH ANTUK TANGAN.

MINAB JAGA KEHATURANG RING IDA SANG PRABU KESAWA, SEKADI GAGELISAN PISAN

WENTEN PANAK-PANAKAN DANTA, KESANGKIL SINAMBI KEPELAIBANG,

SERAWUH RING BALE PANINJOWAN, KATUDUH MANGDA NGANGKENIN BAPA IDA SANG PRABU KRESNA.

9. WANEH WAHU MAPAYASAN, SAHA SIPATNYA MUNGGWING SADAK,

YAYANGUTUS AMAHYASANIPATANE, NAREDRAN DATENG

MUWAH TANG ANGIKET SEKAR, HANA RIHASTA TAPWAN TULUS.

SAWANG KAPALAJENG, MAKON AKUSUMA (N) PANINJO, HAJI…*.

v SIYOS MALIH SANE WAWU NABDABANG PAYAS, SAHA CILAK IPUN KANTUN RING PANULYAN,

IDA SANG PARABU RIKALA WAWU RAWUH MINAB JAGA KATURIN MANGDA MAYASIN MIWAH NYILAKIN,

PUNIKA MALIH SANE NGEMPOL SEKAR, KANTUN RING TANGAN DURUNG PUPUT ,

SAKADI GAGESONAN PISAN NGATURIN MANGDA MASEKAR RIKALA SANG PRABU NGAKSI IPUN..*.

10. NIHAN TANG APREGI NUMIRAKEN, IKENYA SAK RING HENU

RIRES NIKA KASEPA, YAN LUMIHATE, ALINTA NIRA

KUNENG PWE RI SARAGNYA MUGANH IRIKANG, SAGANYA (N) TIKEL

NDA TAN DWA KAWEDAR TIKANG, KADI TUTUK NING ATWAB, WAJENG...*.

v PUNIKA MALIH SANE GAGESONAN PISAN NGERED KAMEN IPUNE KELES RING MARGI,

RIHANTUK JEJEH IPUNE JAGA KASEP PACANG MABALIH DUKE IDA NGLINTANG,

RARIS RIHANTUK GAGESONNYANE MUNGGAH RING JAN NE KADACIK JAN NE PUNIKA ELUNG,

INGGIH, TAN DUMADE PIKANTEN PUNIKA SANE SAKADI CANGKEM MATAHAG NGAJENGANG SAJENG.*.